קורס לתארים מתקדמים באנטומיה ובניתוח הקיצוניות התחתונה

כללי

תיאור התכנית

×ס×××ת ×עש×ת ×ת ×ק×רס

 • ××× ×§×רס ×ת×ר×× ×תק×××× ×¢× ××ק ×××× ×שע×ת ×עש××ת ש×פ×ת×× ×××¢××ת ××× ×××××. ×× ××¢××× ×ק××צ×ת ק×× ×ת.
 • ××× ×ת×××××× ×××× ×××××ת ×תר××× ××סקצ×× ××¤× ×ª×× ××ת ××× ××× ×××××¨× ×××קר.
 • ×ת×××××× ×ק××× ×ª×ש×ר×× ×× ×××××× ××ש×ש×× ×××ר×× ×נת××× ××× ×ª×××× ×©× ××ר×× ××××××× ××× ××××× ×× ×ש×ת.Ankle and Ligaments × ×× × ××××¨× × / Unsplash

××× ××?

 • ת×ש×× ×¨×¤××× ×¤× ×××ת (×××©× × ×ר×ש×× ×) ××ת×××××ת ××ר×ר×××ת ×××¢×× ××× ×× ×××¢××ק ×ת ××××¢ ××× ×××× ×××××©× ×× ×ת××× ×פ××× ×ª×ת×× ×ת ×פ×ת×× ××××× ×××ת ××סקצ××: × ×ת×××× ××ר××פ×××× ××ר×××××××××××, × ×ת×××× ×¤×ס×××× ×ש××ר××, × ×ת×××× ×××× ×××.
 • ×××××× ×¨×¤××××× ××ת×××××ת ××ר×ר×××ת ××× ×××¢×× ××× ×× ×שפר ×ת ××××¢ ××× ×××× ×©××× ××ת ××× ×קת ×נת×××.
 • ××סצ×פ××× ×ת ××ר×ת ××××¢× ××ר×××ת ×¢× ×¢× ××× ×ש×פ×ר ××××¢ ××× ×××× ×××× ×קת ×נת××× ×©× ×××¤× ×ת×ת×× ×.

×ר×ש×ת ק×××

 • ×××ר×× ×× ×××ר×× ×רפ×××.
 • ת×ש××× ××ת×××× ×× ×ת×××× ××ר××פ×××× ××ר×××××××××××, × ×ת×××× ×¤×ס×××× ×ש×ק×× ×××ר×ר××× ×©× ××× ××.
 • ת×ר×× ××ר×× ××××¢× ××ר×××ת ××¢×× ×¢× ××× ×קצ××¢× ××× ××××× ××× ×ת×× ×©× ×××¤× ×ת×ת×× ×: פ××××תרפ××, ××ס×××פת××, ××ר×פרק××ק×.

×צ×ת

×ק×רס ×ת×ר×× ×תק×××× ××× ××××× ××× ×ת×× ×ק×צ×× ××ת ×ת×ת×× × ××××¢× ××××©×¨× ×ש×××× ×ספצ×פ×ת, ש××××©× ×× ×תר××× ××קצ××¢× ×©× ×ת×××××ת ××ר×ר×××ת ×ס××××ת, ××× ×× ×ש×פ×ר ×תר××× ×××××©×¨× ×××× ×ת ×× ×רשת ××קצ××¢×ת ×ס××××× ×©× ×××¢× ×××קר. ×ר×××ת ×× × ×רשת ×××¢ ××¢××ק ×××× × ×©× ×× ××××× ×קשר×× ××פ××רפ×××.

××רת ×ק×רס ××× ×שפר ××××××¥ ×ת עק××ת ×××××× ×©× ×ת×××××ת ××ר×ר×××ת ×××רש×ת ××ר×ת ××¢×××§× ×¢× ××× ××××× ××× ×ש×ת ×©× ×××¤× ×ת×ת×× ×, ××× × ×ת×××× ××ר××פ×××× ××ר××××××××××, × ×ת×××× ×¤×ס×××× ×ש×××ר×× ×××ר×ר××× ×©× ××× ×××. ××× ××, ××× × ××¢×× ×ספק ×פשר×ת ××××©×¨× ×¨×¦××¤× ××× ××××× ××קצ××¢×ת ש××× ×××, ×××¢ ×× ×××× × ×פרק×××§× ××קצ××¢×ת ×××¦× ×©× × ××× ××× ×××©×¨× ×עש×ת ×××ש×××ת ×ס×× ××, ××× ×××©× ×¤××××תרפ××, ××ס×××פת×× ×× ××ר×פרק××ק×.

×ק×רס, ××¢×©× ××××ק, ×××¢×ר ת×ת ××××©× ××× ××××ת-ק××× ×ת ×©× ××ר×× ×¨×ש××× ××ת×××× ××× ××××× ×× ×ש×ת. ×ש××××ת ×פ×ש×× ×ª×××ר×××× ×שר ××ר××× ×ת ×ת×××× ××××¨× ××××ק×× ×©× ×××× ×× ××× ×××××× ×©×¦×¨×××× ××¢××× ××××¨× ×× ××פ×ש××. ××× × ××¢× ××××¢× ×ת ××ר××©× ××××©×¨× ×ת×ש×ת, שת××× ××× ××××× ×××ר×ר××ת ×××× ××××× ××××ש×ת ××ש××× ××קש ×× ×ת×××××ת רפ××××ת ××× ××ר×ר×××ת ××× ×× ×קצ××¢×ת ××ר×× ××××¢× ××ר×××ת, ×× ×ת××× ××ר×××ת ש×× × ××× ××××× ×ת ××ר×ת ס×××× ×. .

××ר×ת

 • שפר ×ת ××××¢ ××× ××××× ××××ר×ת ××××פ××רפ×ת ×©× ×××¤× ×ת×ת×× ×.
 • ××¢×××§× ××××¢ ×××××ק ××× ××××× ××פ××רפ×ת ××קשר×× ×××× ××× ××××ר×× ×××פ××רפ××× ×ש×× ×× ×××¤× ×ת×ת×× × ×××× ×קת ×נת××× ××× ××××ת.
 • פ×ת×× ××××× ×××ת ×××××× ×××ת ×עש××ת ×××× ×ק×ת × ×ת×× ×××¤× ×ת×ת×× ×.
 • פ×ת×× ××××× ×××ת ×××× ××§× ×©× ××סקצ×× ×× ××××ת ×©× ×××¤× ×ת×ת×× ×.

××××× ×××ת קר××ר×

 • ×ר×× ×ת×××××× ××שתתפ×× ××××©×¨× ×× ×ª××× ×××©× ×פע×××ת ××××× ×ת ש××××¨× ×שפר ×ת עק××ת ×××××× ×©× ×××× ×ק×ת ×××ר×ר×××ת ××× ×× ×××ש××× ×××ר ××× ×פרק×××§× ××קצ××¢×ת ש×××. ק×רס ×× ×ש××× ×ת ×××©×¨×ª× ××××××ת, ×××פשר ×ת×××××× ××ת×××× ×¢× ×× ×ת×××× ××××× ×ק×ת ×ש×× ×ת ש×ש ××××©× ××× ××× ×××ר ×× ×ת××.
 • ת×××××× ××¢×× ×ת×××××ת ××ר×ת ש××× × ××ר×ר×××ת ×ר××©× ×××¢ ש××××©× ×××× ×××נת ×פת××××××ת ×©× ×××¤× ×ת×ת×× × ××פ×ת×× ××××× ×××ת ×××××× ×××ת ×עש××ת ש××©×¤×¨× ×ת ת×צ××ת ×תר××× ××קצ××¢× ×©×××.
 • ×××§×¨× ×©× ×¡×××× ××× ××××¥ ××××× ×, ××××× ×× ×ס×× ×× ××× ××××× ×××ש×ת × ×× ×× ××××¨× ×¨×× ××ער××ת ××ר×××ת ש×××.

ת×× ×ת ×××××××

 • ×פ×ש 1: 01/16/2020: × ×ת×ק ×ק×עת ×××תנ×, ×××¤× ×××× ××××ר×ת, פ××¡× ×©× ×××××ק, ×פרק סקר××××ק ×צ×ר ××× ××× ×××צ×× ×.
 • ×××©× 2: 01/23/2020: × ×ת×ק ×××ר ××××××××, ××××× ×¢×-פנ×-×¢×ר××× ×××נפפ×רפ×ר×××, ××××ת ××× ××× ××¢×××× × ××× ××ת×; ×¢×¦× sciatic × ×ת×ק ××××¨× ××ר×.
 • ×××©× 3: 01/30/2020: × ×ת×ק ××××ר ×× ×××× ×ק×ר××× ××ש××ש ××ר×. ת×× ××¨× ×§××××× ×××××××××. ×¢×¦× ×¢×¦× ××ר×. צ×ר ××× ××× ×נק××
 • ×פ×ש 4: 06/02/2020: × ×ת×ק ×פרק ××ר×.
 • ×פ×ש 5: 02/13/2020: ×××ר Popliteal. צ×ר ××× ××× ×פ×פ××××××. ×¢×¦× ××××××× ×¢×¦× × ×§×× ×©×××
 • ×פ×ש 6: 02/20/2020: ×פרק ××ר×.
 • ×פ×ש 7: 02/27/2020: ×××× ×§××× ×ר×××× ×©× ×ר××. ×ר××נק×××××× ××רצ×שר×× × ××פר×× ×××. צ×ר ××× ××× ×ש×ק××× ×ק×××××. ×¢×¦× × ×§×× ×¢××ק
 • ×פ×ש 8: 03/05/2020: ××¦× ×××××¨× ×©× ×ר××. Retinaculum flexor צ×ר ××× ××× ×ש×ק××× ××××ר×. ×¢×¦× ×××××××
 • ×פ×ש 9: 03/12/2020: ××¦× ×××× ×©× ××£ ×ר××, ×פרק ×קרס×× ×××פרק ×ס××ס×ר××××.
 • ×××©× 10: 03/19/2020: פנ×× ××£ ×ר××. ת××× ×¤×× ×ר×××. צ××¨× ××סק×××נר×××××× ×¦××××× ×ר××× ×××××××.

×Ö´Ö¼××Ö¼×

ק×רס ×ת×ר×× ×תק×××× ××× ××××× ××× ×ת×× ×ק×צ×× ××ת ×ת×ת×× × ×××¢× ××× ××רס××ת ××ר×× × *

* ××× × ×××× ×ת ××× ×נפקת ×××תרת ×©× UdG

×ת××××××××

פע×××××ת ××××× ×פ×ת×× ×- 85% ×פע×××××ת ×עש××ת ×©× ××סקצ×× ×× ××××ת ×¢× ×××××ת ×× ×ש××ת.

15% ×××פ×ש×× ×××× ×ª×××ר×××× ×××××× ×¢× ××××× ×× ××× ×××××ר×× ××× ×××××× ×שר ××××©× ×ת×××× ××¢××× ×××ק ××עש×. ××פ×ש×× ×××, צ××ת ×××ר×× ××××ש ×ת ×××ª× ×ער××ת ××ס×× ×××× ×× ×× ×××××× ×©×¢× ×ת×××× ××××ר ×××תר ××× ×××ר ××× ××ש×× ×××× × ×××ª× ×©× ×××¢ ×× ××××-××ר×ר××.

×ער×ת ×ער×ת

צ××ת ×××ר×× ×ער×× ×ת ××¢×××× ×©× ×¢×©×ª× ××××× ××פ×ש××, ××¢×§× ×ק×רס ××× ×ת ×שתתפ×ת×, שצר××× ××××ת ×פ××ת 80%.

עדכון אחרון: דצמבר 2019

אודות בית הספר

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF) es la institución creada por la Universitat de Girona (UdG) para fomentar la investigación científica y la docencia en todos los ámbito ... קרא יותר

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF) es la institución creada por la Universitat de Girona (UdG) para fomentar la investigación científica y la docencia en todos los ámbitos de la Universitat de Girona, y estar al servicio de la sociedad de la que forma parte. קרא פחות