פיזיולוגיה לתואר ראשון

כללי

תיאור התכנית

×ס×××× × ×פ××××××××× ×©× ×תע×××ת, ת××× ×××¦× ×¤×¢×××ת ××פנ×ת ××©× × ×ת ×××× × ×תפק××× ×©× ×××£ ××××. תק×× ×ס×ס ×××ª× ××××¢× ××ס×ס ××××ש×××× ×תתע×ק ×פ×××××××××, ×× ×××××, ק×נס×××××××, ×××ק ×××××× ××ר×××ת ××¢××ת ××ר×ת.

××××× ×עש×ת, ×עש×ת, ש×××¨× ×ת××× ×ת ש×× ×. ×פר×פס×ר×× ×רשת ××××ר×× ×©×× × ×פת×× ××ת×ת ×××××× ×××ת ××××××ת ×ת×××. ×ס×××× ××× ×©×× × ×× ×¢××××× ×¨×§ ×ש×ר×ת ×¢× ××××× ×× ××ספ×ר×××× ×××××§× ××ת×××ת ×©× ONU , ××× ×× ×ת×××× ×ס××× '××ק×××ת ××× ×רפ×ת ק××××× ×, ××ת ×××××× ××××× ××קר×× ××××קת ××ת××××§× ×××× ××רס××ת ×××נת ×××××.

××××× ×ר×ש×× ×ª××× ××ק ×××שפ×× ×©×× ×. ת××× × ×ש××¢×ר×× ×§×× ××, ק×פ×ס ×××× ××××ר×××ת ×ת×ש××ת. ×פר×פס×ר×× ×ת××××× ×©×× × ××××¨× ××ת×. ×× ××ר××× ×××ª× ××× ×©×× ×××¨× ×ש××ª× ×ק×× ×××××ת ×××× ×¢×ª×××.

107037_13.jpg

ת×צ××ת ××צק×ת

  • 6 ×ת××× ×ת ש×× × ×פ××××××××× ×תע××ת ××× ××ת ×ש××©× ×××× ×××××× ×©××ס××× ×¢× ××× ×נצ×××ת ××ס××ת ת××× ××ת ××× ×× ××ר×××ת ××¢××ת ××ר×ת (CAAHEP)
  • 7 ר×××× ×××× ×××תנ×× ×©×× × ××× ××× ×ש××¢× ×××××× ×©×××ר ×¢× ××× ×- NSCA ×ת×× ×ת ×××רת ××× ××.
  • 90 ×ס×××× ××× ×©×× × × ×× ×× ×ש××¢×ר ק××× ×©× ××תר ×- 90 ×××××× ×ת×× ××ת ×ת×ר×× ×תק×××× ××ר×××ת ××ר×××ת.
  • 13: 1 ONU ת×××× ××ס ס××.

××ר ר××××

×ת××× ×ת ש×× × ××¢× ××§× ×× ×ת ××××ש×ת ××ק×ר ×ת ת×××× ××¢× ××× ×©×× ××שנ×ת ×ת ×עת×. ××ª× ×× ×¦×¨×× ××××ת ×××× ×××× ×××× ×××× ×ת××× ××ת ×עת××××ת ש××. ×¢×צ×× × ×ת ת×× ×ת ×××××××× ×©×× × ×× ×©××× ×ª××× ×¨×××× ××ת ×קר××ר×ת ×קצ××¢××ת ר××ת ×ש×× ×ת. ××ª× ×××× ××××ר ××× ×©× × ×¨×××××× ×©×× ××: ×××¢× ×§××× × ×ש×ק×× ××××ק ×××¦× / ××צ××¢×× ×× ×ש×××.

×××¢× ×ק××× ××§× ××ש×ק××

ר×××× ×× ×××× ×ת ×¢××××ת ×××××× ×¢× ××××× ××ש×××ת (ס××× '×שע×ת תצפ×ת × ×רש×ת) ××××× ×ת×× ×××××× ×קצ××¢×ת ××ר×××ת ×©× ××¢××ת ××ר×ת, ×××× ×¤××××××××ת ×תע×××ת ×× ××××× ×ת×××. ר××× ××××ר×× × ×שת×ש×× ×ר×××× ×× ××× ××××× ×ª×ר×× ×קצ××¢××× ×תק×××× ×××פ×× ×¤×××××ª×¨×¤× ×× ××¢×ס×ק. ס×××× ××× ×©××××¢×× ×©×× ×¨×צ×× ××××ת ×××× ×ת××× ×××××× ××××ש ××§×©× ××שת×××ת ×ת××ר ×©× × ×××××× × ×ת××× 3 ×¢× ××× ××רס××××ת ×ר×××ת. ת××× ×ת ××ש שנ×× ×× ××××ת ש××ש שנ×× ×- ONU ×ק××ת ת××ר ר×ש×× ×פ××××××××× ×©× ×תר××× ××× ×©× ×ª××× ×××× ××רס××× ××רת ×ת××ר ×©× × ××××¢×× ×××××× × ×ת××××ת.

×××ק ×××¦× / ××צ××¢×× ×× ×ש×××

ר×××× ×× ×צ××¢ ת×× ×ת ××××××× ××ת×רת ×××××ת ×תנס×ת ×עש×ת ×××ש×× ××××× ××××× × ×ת×× ×××ת ×ספר ×ת×ר×× ×תק×××× ×× ×××××× ×§×¨××ר×ת ×קצ××¢××ת, ×ר××ת ש×ק×× ××××, ××שר ת××××× ×× ×¦×××ר×, ×× ×¢×××× ×¢× ×¦××ת ×ת×××× ×§×××××× ×× ×קצ××¢×. ×××צע×ת ש×××× ×©× ×ª×× ×ת ×××××××× ×××ת×רת ש×× × ××¢××××ª× ××§×©× ×ש××, ת××× ×××× ×ש×ת ××××× ×ת ×ס××× ××××××ת ××× ××× ×××צע×ת ×¢× ××× ×××××× ×××ר×ק××ת ×רפ××ת ספ××¨× (ACSM) ××××××× ×××××× ×××××ק ××צ×× ×× (NSCA). ×ס××× ×ª×××× ×××ª× ×××ת×ר×× ×¢× ××× ××××ת ש××ª× ×¢××× ×ס×× ×ר××× ××××××× ××××ר×× ×©× ×ª×¨×××. 107033_4.jpg

ת×צ××ת ×××××

ס×××× ××× ×ת××ר ×©× × ×פ××××××××× ×¢×קר×ת:

  • ××¦×¢× ×ער××ת פ×××××××××ת נפ×צ×ת ×©× ×תע×××ת (××××ר ××××ת ××ר×××ת, ס××××ת שר×ר××, ×××ק שר×ר××, ×××ש×ת, ×ר×× ××××£, ×§×¦× ××× ××××¥ ×××) ×¢× ×נש×× ×××ש××× ×××××× ××, ××¤× ×©××ער××× ×¢× ××× ×ער××ת ××××× ×ת.
  • ×××נת ×רש××× ××תע×××ת ×ש×פ×ר ×××××ת ×××××× ×©× ×נש×× ××ש××× ×××××× ××.
  • ×××××¢ ת×× ××ת תר××××× ×ק×××× ×ר×××ת ××נש×× ××ש××× ×××××× ××.

×××××× ××××× ×תק×××× ×××× ××¢××× ××ª×§× × ××ס××× ×××××××× ×©× CAAHEP:

  • ××××¨× ×תע×××ת ×פ××××××××× ×××× ×××× ×× ××××× × ×קצ××¢×ת ××ק×××ת ×תע×××ת ק××× ××ת ××קצ××¢××ת ××¤× ×©××ער×× ××¤× ×©××¢××¨× ××¢×ר
  • ××××¨× ×תע×××ת ×פ××××××××× ×××× ×××× ×× ××××× × ×ק×××ת ×ת×× ××ת ×¢×-ת×××× ××ת ×ת×ר×× ×תעס×קת ×× ××¡× ×ש××¨× ××¤× ×©××ער××× ××¤× ×©××¢××¨× ×ש×× ×ת×ר×× ×תק××××
  • ××××¨× ×¤××××תרפ×× ×ת××× ×× ×××× ×××× ×× ××קצ××¢××× ×קש×ר×× ×פ××××××××× ×קש××¨× ××תע×××ת, ×××ער×× ×¢× ××× ×ער××ת ק××-×ת××××, ×¡×§×¨× ×©×××¢×ת רצ×× ×ת×ר×× ××¡×§×¨× ×עס×ק××.

ת×ר×× ×¨×ש××× ×פ××××××××× ××ש×××× ××××ת ××פ××× ×¤××××תרפ××× ×× ×ª×¢×¡×קת×××, ××ש ×קצ××¢ ×ש×ק×× ×× ×¨×××, ××ש ×קצ××¢ ×©× ×××ק ××צ×, ×××× ×××©× ×× ××ש ×קצ××¢ ×ת××× ×××שר, ×× ×× ×ª××× ×ת ×ר×××ת ×ר××× ×ת ×× ×××× ×××ק ×צ××ת ספ××¨× ×××× ××רס××× ×× ×¡×¤×ר×.

107032_3.jpg

ת××× ×ת ××××××××

××××ת ×××××ת ×פ××××××××× × ×רש×ת ×ק××צת ×××× ×©× 57 שע×ת ×שר×× ××× ××¢××× ××ר×ש×ת ××ס××× ×©× CAAHEP. ×××ר ××× ×ת×××××× ×××ר×× ×¨×××× - ×××¢× ×§××× ××§× ×ש×ק×× ×× ×××ק ×××¦× / ××צ××¢ ×× ××©× - ×××רש 12 שע×ת × ×ספ×ת. ×ק×רס×× ×××××× ×× ××××× ×פ×××××××××, פ××××××××× ×תע××ת, פ××××××××× ×©× ×××קנ×ת, פת×פ×××××××××, ת××× × ×ת××¡×¤× ×¡×¤×ר×, ×××קת תר××××× ×××¨×©× ××××ק ××צ×.

"×× ××××ª× ××××¨× ×צ××נת ×¢×××¨× ×××× ×תפ×××¨× ×ק×× ×, ××××××¨× ××××××ת×ת ××ר×× ××××× ×××ת ×צ××××."

××× ××¡× ××נקר××, BS '16

עדכון אחרון: דצמבר 2019

אודות בית הספר

Ohio Northern University is an independent, comprehensive University located in the scenic village of Ada, Ohio. The University comprises five colleges: Arts & Sciences, Business Administration, E ... קרא יותר

Ohio Northern University is an independent, comprehensive University located in the scenic village of Ada, Ohio. The University comprises five colleges: Arts & Sciences, Business Administration, Engineering, Pharmacy and Law. Since our inception in 1871, we’ve been devoted to developing students who are ready to immerse themselves and progress to the next level? in everything they do. קרא פחות