עמית למדע יישומי בסיעוד

כללי

תיאור התכנית

ת×××ר ×ת××× ×ת

×ת××ר ×ש×תף ×ת××ר ×©× × ×ס××¢×× (ADN) ×××× ×ת ×ס×××× ××× ××× ××¡× ×ת××× ×ס××¢×× ××קצ××¢×. ××××ר×× ×××× ×× ×ספק ××× ××××× ×××פ×× ×¡××¢××× ××××× ××ת×××ס ××××× ×××ª× ×××××, ×ת××, ×רפ××ת ×××ª×§× × ××פ×× ×¡××¢×××. ×¢× ×¡××× ×ª×× ×ת ×ס××¢×× ×××צ××ת, ×××ר×× ××××× ×ר×ש××× ×××××ת ×קצ××¢××ת רש×××ת. ×ש××× ×תק××ת ×ת×× ×ת ×××××××× ×ס××¢×× ×××× × ×¢××ר ××××ת ×עש××ת ××רש×ת.126462_rsz_adobestock_75982918.jpg

ת××× ×ת ××××××××

×ס××× ×ª××× ×ת ××, ס×××× ×:

 1. ×פ××× × ××פ×× ××××, ×ת×, ×ר××× ××××× ×¢× ×××××ס××ת ××××× ×ת ××××¨× ×× ×ª×××ת ×××××.
 2. ×פ××× × ×¢×××ת צ××ת ×ש×ת××£ פע××× ××ש×ת ××פ×× ×××××ª× ××××××.
 3. ×שת×ש ×פרק×××§× ×××ססת ר×××ת ×××ª× ×©×ר××ª× ×ר×××ת.
 4. ×שת×ש ××××¦×¢× ××× ×××××× ××××××ת ××× ×שפר ××× ×רף ×ת ××××ת ×××פ×× ××ר×××ת×.
 5. ×פ××× × ×××××ת ××ר×××ת ×ת×צ×× ××צ××ת ××××נת ר×ש××× ××××× × (NCLEX).

×ר×ש×ת ×ת××× ×ת

×ר×ש×ת ×ש××× ××××ת - 17 נק×××ת ×××ת

×ת×××××× × ×רש×× ×××× ×ספר ×ס××× ×©× × ×§×××ת ×××ת ×ק×××ר××ת ×ספצ×פ××ת ×××צ××ת ××××. ××שר ק×רס×× ×¡×¤×¦×פ××× ××× × ××פ××¢×× ×ק×××ר××ת ×××, ×ש ××××ר ק×רס×× ×רש××ת ק××¨×¡× ×××× ×× ××××× ×©× SUNY.

תקש×רת ×ס×ס×ת (3 × "×)

 • ENG 101 - ×ת××× ×××קר

×ת××××§× (3 × "×)

 • ×ת××××§× 117 - ×× ××§× ×××ת×ת ×©× ×××××× ×× ×©××¢×ר ×ת××××§× ×ר×× ××××× ××תר.

×××¢× ××××¢ (8 × "×)

 • BIOL 121 - ×× ××××× ×פ××××××××× 1 (×××¢×××)
 • BIOL 123 - ×× ××××× ×פ××××××××× 2 (×××¢×××)

×××¢× ××××¨× (3 × "×)

 • PSYCH 101 - פס×××××××× ××××ת

×ר×ש×ת ת××ר - 47 נק×××ת ×××ת

 • ס××¢×× 102 - ××ש××× ××× ×× ×××××ת
 • NUTR 109 - ת××× × ××ר×××ת
 • ADN 120 - ס××¢×× ADN 1, ×ס×××ת ××××ת (×××¢××× ×××קר ק××× ×)
 • ADN 131 - ס××¢×× ADN 2, ס××¢×× ××ר×××ת ×נפש / ס××¢×× ×××× (×××¢××× ×××קר ק××× ×)
 • ADN 221 - ××××ת ADN 3 (×××¢××× ×××קר ק××× ×)
 • ADN 231 - ס××¢×× ADN 4 (×××קר ק××× ×)
 • BIOL 202 - פר×ק×××××× (×××××ת)
 • BIOL 221 - ××קר××××××××× ××××ת (×××¢×××)

×שר×× ××× ×××× ××¡× ××× - 64

×ר×ש×ת ק××ת ס××¢×× ×צע×××

ש×× 1: ××ת ×ת ×¢×××ת ×ק×רס ×× ×רשת

×××נת ATI TEAS ××× ×©×× ×××× ×ת×××× ×ק××× ×ת×× ×ת ס××¢××. ××¤× × ×©× ×¨×©××× ××××× ×, ס×××× ××× ×¤××נצ×××××× ×××××× ××סת××× ××ר×ש×ת ××××ת:

 • × ×רש×ת ש××ש שנ×× ×©× ×××××××× ×××××× ×ת×××× (×¢× ××¢×××ת), ××× ×¢× ×©× ×ª××× ×©× ×ת××××§× ×ת×××× ×××× ××××ר×. ×× ××× ×ת×××× ×××××ת ×ק××¨×¡× ×ª××××, ×ש ××ש××× ×ת ×¢××××ת ×××××× ××ק××××ת ×ר×ת ×××××× ×¢× ×¦××× "C" ×××¢××.
 • Westchester Community College ××ש××× ×ת ×××× × ××ש×× Westchester Community College ××× ×¢××××ת ×××××× ××תקנ×ת ×× ×רש×ת ×קר×××, ×ת××× ××ת××××§× (×× ×©××¢××¨× ××××× ××× ×××ת ×××ת××××§× ××ש××× ×צ××× C ×× ××תר). ××ש××ת ×××× × ×××ק××××, ×¤× × ××ר×× ××××ק×ת ×©× WCC ×××ר ××שת ×××¢×××ת ××××××.

ש×× 2: ××ש ××§×©× ××××××

 • ×ש×× ×קשת ק××ת ×××××ת.
 • ×××ק ×ת ת×ר××× ×ª×ר×× ×××¢× ×©× ×××ש×× ×××× ×¡×ס×ר×× ×סת××.
 • ×¢××× ×רש××ת ×ק××× Westchester Community College .

ש×× 3: ××ש ××§×©× ×ת×× ×ת ×××××ת

 • ×××ר ש×תק××× ×××××× ××× ××ר×ש×ת ×××ק×××ת ××ש×××, ×ס×××× ××× ×××××× ×××××× ××××× ATI TEAS ××× ×××××× ×ת×× ×ת ×××××ת.
 • ×¦×¨× ×§×©×¨ ×¢× ××©×¨× ×ק××× ×××××§× ×ק××× ×שנ××× ××× ××× ×××× ×× ××ת××ת admissions@sunywcc.edu ×× 914-606-6735 ×××××¢ ×¢× ×¨×ש×× ××××× × ×©× ATI TEAS.
 • ס×××× ××× ×××¢×× ××× ×× ××××ש ×××¢×××ת ×ת×× ×ת ×××××ת ××¢××××× ×××× ××שתתף ××××©× ××××¢ ×¢× ××××ת ×××××¢ ×פ×ר×. ×קר ××ת××ת www.sunywcc.edu/nursinginfo ×ת×ר××××, ××× ×× ×××ק××××.

×ער×ת × ×ספ×ת ×ת××× ×ת

 1. ×¢× ×נת ×××ש×× ×ת×× ×ת, ×¢× ×¡×××× ××× ×ת×× ×ת ×××××××× ×ס××¢×× ×ק×× ×¦××× ××× ×××× ×©× "C" ××× ×§×רס ש××× × ×¡××¢×××. ×× ×§×רס ס××¢××× ×ת×× ×ת ×××××××× ×××× ××××ת ××¢× ×¦××× ××× ×××× ×©× "C". ×ש ××ש×× GPA ××× ×××× ×©× 2.0 ×ס××£ ×× ×¡×ס×ר ×××× ×××ש×ר ×ת××× ×ת ×××××××××.
 2. ס×××× ××× ×ס×ס×ר 1 ×××××× ××¢××ר ××צ××× ×ת ××ש×× ×××× ×× 102 ×©× NURSE 102 ×××××ת ×¢× ×¦××× "C" ×× ××תר ××× ××× ××תק×× ×ס×ס×ר 2. ××× ××, ×ס×ס×ר 1 ×¢× ×ת×××××× ××¢××ר ×××נת ××ש×× ××× ×× ×××צע ×ס×ס×ר ×¢× ×¦××× ×©× 90% ×××ר ×©× × × ×ס××× ×ת ×××¢× ×ק תר×פ×ת ××ס×רת ×ק××× ×ת. ××××× ×××צ×ת ×ר×ש×× × ×©× ×¡×ס×ר×× 2, 3 × -4, ×××¢×¨× ×××× ×פ×תר×× ××¢××ת ×"××× ×× ×× ×פתר×× ×ת תר×פ×ת. "×¢× ×נת ×××ש×× ×ת×× ×ת, ×¢× ×ת×××××× ××¢××ר ×ת ××××× ×¢× ×¦××× ×©× 90% ×- ADN. 131 ADN- ××××ת 2, ס××¢×× ××ר×××ת ×נפש / ס××¢×× ××××××ת (×××¢××× ×××קר ק××× ×) ×- 95% ×××קר ADN 221 ADN- ××××ת 3 (×××¢××× ×××קר ק××× ×) ×- ADN 231 ADN- ××××ת 4 (×××קר ק××× ×) ××©× × × ×ס××× ×ת.
 3. ADN 131 ס××¢×× ADN 2, ס××¢×× ××ר×××ת ×נפש / ס××¢×× ××××××ת (×××¢××× ×××קר ק××× ×) ×ש ×©× × ×ר×××××:
  ADN 2 (×) ×ר×××ת ××ר×× ××××××
  ADN 2 (B) ס××¢×× ××ר×××ת ×נפש
  ×ש ××¢××ר ×× ×§×רס ×¢× ×¦××× ××× ×××× ×©× "C" ××× ××תק×× ×- ADN 221 ADN-Nursing 3 (×××¢××× ×××קר ק××× ×).
 4. ס×××× ××× ×©× ×ש××× ×¡×ס×ר ×× ×©×¤×רש×× ××ת××× ×ת ×ק××× ×©×ק×× ×¢× ××× ×פק×××× ×××××× ×ת × ×ספת ××ת ×ס××× ×ת ×ת××× ×ת.

×ר×ש×ת ×ר×××ת

××¤× × ×ק××× ×ת×× ×ת, ×× ×¡×××× × ×××ש ×××©×¨× ××ר×××ת ×©× ×××××× ×ת ת×צ××ת ×××××§× ×××פנ×ת, ×××ק×ת ××¢××× ×ת××¢×× ×¢× ××פס×× ×©×ספק ××××××. ×ר×ש×ת ××ר×ת ×××××ת ×××ק×ת רקע ××קרנ×ת תר×פ×ת.

××§×¨× × ××××

ס×××× ××× ×©×תק××× ×ת×× ×ת ×× ×××××× ××ש×××, ×¢× ×ש××× ×, ×××קת רקע פ××××ת ××צ××ת ××××קת ס××× ××¤× × ×ª×××ת ×ק×רס×× ×ק××× ×××. ×× × ×ת×××¢×¥ ×¢× ××"ר ת×× ×ת ×××××××× ×ת××× ×ת ש×× ×ק××ת פר××× × ×ספ×× ××××ת ××× ×××× ×× ××× ××× ××ש××ת ×ר×ש×ת ×××.

×ס××ת ××××××

×¢× ×ס×××× × ×ק×× ×ס××× ×©× ×©× ×ª××× ×ק×רס ספק ש×ר××ª× ×ר×××ת ×××××× ×¢× ××× ××¡× ×ת×× ×ת. ×ת×××× ××ר×× ×¢× ××××ש ×ס××ת ×××××× ×× ××× ×¤× ××××× ×××× ×ת××× ×ת. ×× × ×¢××× × ××"ר ת×× ×ת ×××××××× ×ק××ת רש××ת ×ש×××× ×ק××¨×¡× ××××××.

×¢×ס×ק ק××× ×

תר××× ×§××× × ××× ××ק ×××ª× × ×¤×¨× ××× ×§××¨×¡× ×ס××¢××. ××× ×¦×¤××× × ××××ת ××× ×פ××©× ×××¢××× ×ק××× ×ת. ס×××× × ×©×¢×ר שנ××× ×××¢×ר×××ת ×× ××תר ×××× ×××פ××¢ ××¤× × ×פק×××× ×××× ×ק×××¢ פע××× ×ת××××, שעש××× ××××× ×פ×תת צ××× ×× ×× ×¤×××ר×× ××ת×× ×ת. ××××× ×ס××× ×××ת ק××× ××ת ××× ×××ר××ת ×ת××××. ×¢× ×× ×ס×××× ××× ××××× ×ת ×××××× ×ש ××צע ××××× ×¨×©×× ×ת רפ×××ת.

עדכון אחרון: דצמבר 2019

אודות בית הספר

Westchester Community College is more than just the county’s largest educational institution. It is a living, breathing part of Westchester that goes beyond the influence of a typical college and affe ... קרא יותר

Westchester Community College is more than just the county’s largest educational institution. It is a living, breathing part of Westchester that goes beyond the influence of a typical college and affects the lives of all who enter its doors. קרא פחות