מאסטר מקוון לבריאות הציבור

כללי

תיאור התכנית

×× × ××××× ×× ×× ×ש×××ª× ×¦×¨××× ××××ת ×ר×××ת ס×××× ×××

××××××¨×¡× ×©×× × ×ת×× ×¨×ש×× ××. ×××¨× ×× ×× × ×¨×××× ××ת, ×ס××× ×××××× ×©×× × ××× ××× ×ספק ×× ××× ×× ××¢× ××©×¤×¢× ××××× ××¢×¨× ××××.

×ת×× ×ת ×ת××ר ×©× × ××ר×××ת ×צ×××ר ×©× Elmhurst College ×××× × ×ת×× ××ת×××× ×¢× ×ת××¨× ×ר×××ת ××ר×××× ××שפ××¢×× ×¢× ××נש×× ××××× ×ק×××× ×©××× ×××¢××× ××××.

×ר××××× ×ת ×ת××ר ×פת×× ×¢××× ×©× ×פשר×××ת קר×××¨× - ×ת×××× ××ר×××ת, ×××קר, ××××× ××ת ×צ×××ר×ת, ××¢×× ×ª××××× ×××קש××. ×ת××× ×ת ש×× × ××¢×צ×ת ת×× ×ת×ש××ת ×××¢××× ×©××.

 • 100% ×××× ×רנ×
 • שנת××× ××ש××ת ×ת××ר
 • ×××× ×§×××¦×ª× ×××©×¨× ××ק×ת
 • ×ת××ת סת×× ××××
××נש×× ×× ××× ×× ×¢× ××¦× ×©×× /

××ש××× ×©×× × ××× ×××¢× ×ק ×× ×ת ×××ש×ר×× ××××××ר×× ××ר×ש×× ×× ×××× ××ש×× ×ת ×××ר×ת ש××. ×××¨× ×¡×× ×××ר×× ××ר×××ת ×צ×××ר ×××××רס×, ×× ××××× ×תעש××× ×× ×ס××. ×× ×ק××ש×× ×ת עצ×× ×××ª× ××× ×× ××¢× ×¢×¨× ×××× ×× ×ס××× ××¢×©× ×ת××× ××ר×××ת.computer, business, office rawpixel / Pixabay

ת××× ×ת ×××××××× ××ס××× ×ק×רס××

ת××× ×ת ×× ×××× × ××× ×סת×× 2020, ×××× ××צעת ××××× ×§×××¦×ª× ××ק×.

×©× × ×¨×ש×× ×
 • ××× × × '
  • MPH 510 ×××¢× ××ר×××ת ×ס×××ת×××
  • MPH 502 ×××ס×××ס××ק×
 • ××× × ×¡×ª×× ×
 • MPH 503 ×××ס×××ס×××§× II
 • תק×פת ××××× × '
 • MPH 530 ×פ××××××××××
 • ×××× × '
 • MPH 500 ×ס×××ת ××ר×××ת ×צ×××ר
 • קַ×Ö´×¥
 • MPH 550 ×ס×××ת ×××¢× ××××¨× ××תנ×××ת
 • פ×ת×× ×ª×¤×§×××× ×עסק×× ×ת××× ×ר×××ת ×צ×××ר
×©× × ×©× ××
 • ××× × × '
  • MPH 520 ×××× ××ת ×ר×××ת צ×××ר×ת ×פ×××××ק×
  • MPH 507 פ×ת×× ×ª×¤×§×××× ×עס×ק ×ת××× ×ר×××ת ×צ×××ר II
 • ××× × × '
 • ת×× ×ת ×ר×××ת ק×××ת×ת MPH 551
 • תק×פת ××××× × '
 • MPH 505 ש×ר××ª× ×ר×××ת ×× ×××× ×©×ר××ª× ×ר×××ת ×צ×××ר
 • ×××× × '
 • MPH 560 ××קר×× ××ר×××ת ×¢× ×ס×ס ×××××ת
 • קַ×Ö´×¥
 • MPH 570 פרק××ק××
 • MPH 580 Capstone

Elmhurst College ש××רת ×עצ×× ×ת ××××ת ×שנ×ת ק×רס××, ××××ת ××× ×× ××ת×× ×ת ××× ××××¢× ××ק××ת ×ס×××× ×××.

×ר×ש×ת ק×××

 • ת××ר ×××ר ××× ×ª××× ×©××× ×××××× ×× ××× ××רס××× ××ס××ת ×××ר×ת ×× ×©××× ×¢×¨× ×ר.
 • ק×רס ×ס××¡× ×ס×××ס×××§× (×¢× ×¦××× 'C' ×××¢××) ××× ×ª× ×× ××ר×× ××ספר ק×רס×× ×ת×× ×ת.
×ר×ש×ת × ×ספ×ת ××××¢×××× ××× ×××××××
 • ×ער×× ×¨×©××ת ×©× ×§×רס ××ר ק×רס ××ער××, ××× ×××ת, ×¢× ××× ×¡××× ×ת ×ער×ת תע×××ת ×ר×ת ×©× ×× ×ª××××× ×××× ××רס××× ××× ×¢×תק×× ×ק×ר××× ×©× ×ª××××× / ת×ר××.
 • ××××× ×××××× ×ת ××× ×××ת, ××¤× ×©××××× ×¢× ××× ×¦××× ××× ×××× ×©× 550 (× ××ר) / 213 (××ש×) / 79 (×××סס ××× ×רנ×) ×¢× ×××× ××× ×××ת ××©×¤× ××¨× (TOEFL) ×× 6.5 ק××פ×××צ××ת ××ער×ת ×××××§× ××©×¤× ××× ×××ת ×××× ×××××ת. (IELTS).

×× ××צע ××× ×§××× ×ת×× ×ת ×ת×ר×× ×תק××××, ס×××× ××× ××× ××××××× ×××××× ××××ש ××פס ×צ×רת ××ש×ר ×ספ×× ××תש××× ×ר×ש ×¢××ר ש×ר ×××××× ××¤× × ××צ×ת ××פס I-20.

××××× ×××ת קר×××¨× ××ר×××ת ×צ×××ר

××ש×× ×××ר×ק××ת ×ס×××ס×××§× ×©× ××¢×××× ×ער××× ×× 15.6 ×××××× ×שר×ת ××ש×ת ×ת××× ××ר×××ת ×××××¦×¨× ×¢× ×©× ×ª 2022. ×××× ×¨×§ ××××ת ×קצ××¢×ת ×××רש×× ×¨×§×¢ ××ק ××ר×××ת ×צ×××ר.

 • ×××-ס×××ס×××§× ×××נפ×ר×××ק×
 • ×ר×××ת ××רת×ת
 • ×ר×××ת ס×××ת×ת
 • ×פ×××××××××× ×××קר
 • ×× ×× ×©×ר×ת רפ××× ××ר×××ת
 • ×× ×××¡× ××ר×××ת ×צ×××ר
 • ×××× ××ת צ×××ר×ת ×××ש×
עדכון אחרון: דצמבר 2019

אודות בית הספר

Do you want to expand your knowledge, update your skills and reach the next level in your career? Our master’s programs are designed to meet the demands of the marketplace.

Do you want to expand your knowledge, update your skills and reach the next level in your career? Our master’s programs are designed to meet the demands of the marketplace. קרא פחות