מאסטר בפיזיקה של קרינה רפואית

כללי

תיאור התכנית

××× ××××× ×§×¨× × ×רנ××× ××ר××××ק×××××ת ×ש××× 1800, ש×××©× ×§×¨×× × ×××ננת ×רפ××× ×××ר×ת ××××× ×××פ××. ×××× ××צ×ת ×××× ×××× ×סר×× ××¢××× ×××פ××× ××קרנ×ת, ×ש×××ת ××××× ××××סס×ת ×¢× ×§×¨×× × ×××ננת ××× ×× ×××ננת ××××ת ××× ×ס×× ×ר×××ת ×רפ××× ××××רנ×ת. ×פ×××ק×× ×¨×¤××× ××ª× ×××××× ×רפ××× ×× ××××× ×פ××× ××× ×××××××× ×©× ×קר×× ×, ×××ª× ××ר×× ×¢× ×ש×××ש ××××× ××××××× ×קר×× ×.

ת×× ×ת ×××ס×ר ש×× × ×ספקת ×× ×ת ××××¢ ××¢××ק, ×××× ×ª×××× ×× ×רש ×××××× ××ר××ת ××, ××× ××ש××¨× ×××ª× ××××ת ×××××× ××תפת××ת ×ת××ת ×©× ×תר××× ×ק××× ×. ×× ×× ×××× ×ת×× ×קר×××¨× ××¢× ×£, ×רש×ת ××××××ת קר×× × ×©×××ת, ××××קר. ×××ר שתק×× ××××× ×ת ×ש××××ת ×××ספת ק×רס ×××× ×§×¦×¨ ×ת×× ×ת ×××××××× ×©××, תק×× ×× ×ת ×ת××ר ××קצ××¢× ×©× ×¤×××ק×× ×¨×¤×××.

×ס×××ת ××××ר Stockholm University

××××× ×¢× ×××× ××××¢, ××× ×××ס××ר××

×ש××ק×××× × ×צ×ת Radiumhemmet, ××רפ×× ×××נק×××××ת ×ר×ש×× × ×ש×××× ×©××ק×× ×שנת 1910. ××× 1938, Radiumhemmet ××× ××ק ×××ת ×××××× ×××× ××רס×××× ×§×¨×××× ×¡×§× ×ס××× ×, ×©× × ×צ×ת ×× ×××××× ×פ××××§× ×©× ×§×¨×× × ×¨×¤×××ת. ××× ×¤×ת×× ×¨××ת ××××× ×ק×ת ×ר×××תרפ××ת ××××רנ××ת ××× ×ר××תרפ××, ××פ×× ×§×¨×× × ××××××צ×× ××× ×נס×××ת (IMRT) ×××פ×× ××קרנ×ת ×××£ ס×ר××××פ×××ת (SBRT) ×××פ××× ××רפ××× ×××¤× ××××× ×ר××× ××¢××× ××× ×©× ×. ×× ×× ××× ×©×ª×× ×ת ×××ס×ר ×פ××××§× ×©× ×§×¨×× × ×¨×¤×××ת × ×תנת ×¢× ××× ××קר×× ×¤×¢×××× ×ת××× ×ש×ת××£ פע××× ×××ק ×¢× ××××××× ×ק××× ××× ×××ת ××××××.

××× ×× ×ª×¨×××× ×××¢×× × '×¢× ×פשר×××ת ר××ת

פ×××קת קר×× × ×¨×¤×××ת ××× ×××¢ ××נת×××× ×××× ××שתרע ×¢× ×ª××××× ×¨×××, ×××× ×¤×××ק×, ×ת×××ק×, ×××××, ×××××××× ×רפ×××. ×× ×ר×× ×¢× ×ת×ר×× ××××××× ×עת ××××× ×¤×××קת קר×× × ×¨×¤×××ת, ××צ×× ×ר×ש×ת ×××××ת ×××××ת ×××× ××. ×× ×× ××××ש ×ת ××ש×××ת ×©× ×©×ת××¤× ×¤×¢××× ×¢× ×××××× ×ת××××× ××ר××. ×××××× ×©×ª×× ×ת ×××ס×ר ×× ×××ת ×¢× ××× ××××ת ×××קר ×פ××××§× ×©× ×§×¨×× × ×¨×¤×××ת, שנ××× ×× ×××ר×× ×××× ××שקע×× ×××ק×ש×× ×××× ××. ×× ×××ר×× ×× ×× ××קר×× ×¤×¢×××× ×ת××× ×¢× ×¤×¨××ק××× ×ת×ש××× ×¢× ××©×ª×¤× ×¤×¢××× ××××××× ××× ×× ××× ××××××× ×××× ×ª×××××.

×ס×××× × ×ת×× ×ת ×ת××ר שנ×, ×× ××, תק×× ××× ×× ×××××ת ×××××× ×××תר ×ת××× ×קשר ×××ק ×¢× ×××קר ×××ר××. ×× ×סף, ת××× ×××× × ××¢×××§× ×©× ××צ×××ת ×ק××× ×ת ××¦× ×××ר×× ×ר××× ×××ת ××××××, ×©× ×× ×ª×¢×©× ×ת ×תר××× ×ק××× × ×©×× ××××× ×ת××× ×ת. ת××× ×××× ×רס×× ×©×× ××ס×× ×קר×××¨× ×©×ª×¨×¦× ×××ש×× ×××¨× ×¡××× ×××××××× (×××©× ×§××× ×××, ×ק××××× ××× '), פר×××§× ×ת××ר ×©× 30 × "× ×××× ×××עש×ת ×××ת ××××××, ×¢× ××× ×××קר×× ×××××ק×, ×× × ×©×ת××£ פע××× ×¢× ×תעש×××.

126159_photo-1562415072-ee88155b809a.jpg××× ××× ×××צ'×ק / Unsplash

××× × ×ת××× ×ת

×××××× ×©×ת×× ×ת ×ת××ר ×©× × ×פ××××§× ×©× ×§×¨×× × ×¨×¤×××ת שק××× ×שנת××× ×××ר×× ×ת ×©× ×ש××× ×קצ××¢×ת ××× ××פ×× ×פ×××ק×× ×¨×¤×××, ×× ×ק×רס×× ×× ××××. ××©× × ×ר×ש×× × ×ª×××× ×¨××××××××××× ×××× × ××¤× × ×§×¨×× ×, ××× ×ª×××× ××ס×ת ×ת ××ת×××××ת ×××××× ××ת ×©× ×פ××××§× ×רפ×××ת ×××× ×ª×¨××× ×§××× × ××× ×××ק×ת ×××××× ×××ת ××××××.

××©× × ×שנ××× ××ק×שת ×××פ×× ××קרנ×ת (×××× ××××©× ×©×××¢×ת ×©× ×ª×¨××× ×§××× ×) ××פר×××§× ×ת××ר ×ק×××¢ × -30 × "×. × ××©× ×פר×××§× ××× × ×××× ××××ת ××¢× ×§×©×¨ ק××× ×, ×ר××× ××××ר×× × ××ש×××× ××¢××× ×תעש×××, ×רש×ת ××××××ת קר×× × ×©××××ת × / ×× ×××ש×× ×קר×××¨× ×××קר.

×ער×ת ××שר×× ×ש×××ת ת×××ת ×ת ××ª×§× ×××ר××¤× ECTS. 30 ECTS ש××× ×¢×¨× ×ס×ס×ר ××× ×©× ××××××× ×××©×¨× ××××.

×©× × ×¨×ש×× ×

 • × ×ת×× ×ª××× × ××ער×ת FK7064 9 × "×
 • ר××××××××××× ×ס×ס×ת FK7065 9 × "×
 • ××× × ××¤× × ×§×¨×× × ×ר×××××××× ×¡×××ת×ת FK8030 7.5 × "×
 • פ××××§× ×©× ×¨×××××××× ×××נת×ת FK8031 10.5 × "× (×ת×××)
 • פ××××§× ×©× ×¨×××××××× ×××נת×ת FK8031 10.5 × "× (××ש×)
 • ×××××ת ת×××× ××× ××ת FK8032 10 × "×
 • פ××××§× ×©× ×¨×¤××× ×רע×× ×ת FK8037 11 × "×
 • תפק××× ××קצ××¢× ×©× ×פ×××ק×× ×רפ××× FK8038 3 × "×

×©× × ×©× ××

 • ××פ××× ×§×¨×× × ×¤××××§× ××××××××× FK8035 22.5 × "×
 • פ×ס××§× ××××××××× ×¨×××תרפ×× ×§××× ×ת FK8036 7.5 × "×
 • פר×××§× ×ª××ר FK9006 30 × "×

××××××ת ×פר××ק××× ×ת×ר×× ××ר×× ××

 1. ××פ×××××צ×× ×§××× ×ת ×©× ××××ר××ª× ×©×××ר ×ס××ר ×- PET. (2018)
 2. ס×××× ×סר×× ×©× × ×××פ×× ×¤×¨×××× ×סר×× ××©× - ××©×¤×¢× ×©× ×× ×××××ת פ×××××××××ת ×ר××××××××ת. (2018)
 3. Ray Cast / Dose Superposition ××××ר××ª× ×××פ×× ×רשת פר×××× ××. (2017)

קר×××¨× ×ק×××ת פ××נצ××××××

×¢× ×ª××ר ×©× × ××××¢×× ×פ××××§× ×©× ×§×¨×× × ×¨×¤×××ת ×××× ××רס××ת Stockholm University , ת×××× ××צ×× ×¢×××× ××ספר ת×××××, ×××× ××× × ××¤× × ×§×¨×× × ××תעש××× ×××¢×ר×ת ×××צ×ר ×××××¨× ××ת××× × ××ר×ש×× ×××ש×××× ×¨×¤××××× ×©× ×§×¨×× × ×××ננת. ת××× ×× ×××ש×× ×קר×××¨× ×××קר (×ש×××× ×××××¦× ××).

×ש×ת ××××× ×ת ×ש××××ת ×××ספת ×ק×רס ××ס××¡× ×©×× × ×× ××©× ×××× ××× ×××××, פ××××××××× ×××נק×××××× ×ת×× ×ת ×××××××× ×©×× ×ª×פשר ×× ×× ×ק×× ×ª××ר ×קצ××¢× ×פ×××ק×× ×¨×¤×××. ×× ×××¤× ×××ª× ×××× ××××ש ××§×©× ×תע××× ××¢×××× ×פ×××ק×× ×¨×¤××× ××רפ××. ×××ש×ר × ××ª× ×¢× ××× ××××¢×¦× ××××××ת ××ר×××ת ×ר××××.

××× Stockholm University ?

××××× ×××× ××רס××ת Stockholm University ×¢××©× ×ת ×××××

Stockholm University ××× ××ת ×××× ×××× ××רס××××ת ××¢××ת ×××ר×× ××××× ×××תר ××¢××× ×××××¡× ××××× ×××תר ×ש×××× ××ש××× ××××× ×¢× ×ש××× ×ר×× ×××××× ×××תר ×××קר ×צ×××× ×××××× ×¨×× ×©× ×ª×××××.

×ק×פ×ס ש×× × ××××§× ×פ×רק ×××××× ×××××ת×, ××ר×ק ×ק×ת ספ×ר×ת ××ר×× ××¢×ר ש××ק××××. ש××ק×××× ×××ר×ת ×××ר×× × ××××¨× ×××××× ×××תר ×××ר××¤× ×××× ×פ×רס×ת ××××ר×× ×ר×ק×× ×נק××× ×¨××× ×©××. ש××ק×××× ×××××× ×ת××××× ××× ×¨×××× ××רת×ת, ש×××××, IT, ק××××ת ×××שנ×ת. ש××××× ×××ר×ת ××ק×× ××©× × ××¢××× ×××× ××תק×××ת ×××רת×ת.

×ר×ש×ת ×××××ת

ת××ר ר×ש×× ××××¢, ×××× ×פ××ת 90 × "× ×פ×××ק×, ××× ×××¢ ××ת××× ×:

 • ×ק×ר×ת קר×× × ×¢× ××ש×××× ×¨×¤×××××, 7.5 ×"ס (FK5028)
 • ××× ×ר×קצ×× ×©× ×§×¨×× × ×××ננת ×¢× ×××ר, 9 ×"ס (FK5029)
 • ×××× ×§×¨×× × ×ש×××ת ×××××, 7.5 ×"ס (FK4016)
 • Dosimetry קר×× ×, 7.5 ×"ס (FK4014)
 • ×××¢ ×ס××¡× ××× ×××××, פ××××××××× ×××נק××××××

×××¢ ××ק××× ×ק×רס ××ת ×ספר ×ת×××× ×ש××× × ×× ×××ת × / ×× ×××ס.

××§×©× ×ש×ר ××××× × ×רש××, ××× ×× ××ª× ×××¨× ×©× ×××××× ×××ר××¤× / EEA ×× ××¢× ××¢×× ×ר×× / ת×ש××ת ק××¢ ×ש×××× (×× ×ª×ש××ת ×רע×ת ×ס×××ת ש××× × ××קר××).

עדכון אחרון: דצמבר 2019

אודות בית הספר

The Faculty of Science at Stockholm University is the largest science faculty in Sweden and is among the top hundred science faculties in the world on the Shanghai ranking. The Faculty offers top-clas ... קרא יותר

The Faculty of Science at Stockholm University is the largest science faculty in Sweden and is among the top hundred science faculties in the world on the Shanghai ranking. The Faculty offers top-class education in a number of programs and courses, at the Master's level more than 30 study programs are given in English. קרא פחות