דוקטור לפילוסופיה (PhD) בניהול שירותי בריאות

כללי

תיאור התכנית

×¢× ×× ×סת ×××× ×××××× ×××ש×, ×¢××× ×עסק×× ×שתנ×. ×××××××צ×× ××× ×צ×××ת. ××¦× ×× ×©× ××קצ××¢ ×©× ×××× × × ×רש×× ××ש×ר×× ×©×××ש××× ×××××× ×ª×××××: ××× ×רנ×, ×נק××, ת××××, ש×ק ××××× ×××× ××ר×, ×¢×××× ××××ת ××¢×× ×¨×¢××× ××× ××××× ×©× ×עסק ××¢××× ×תקש×רת.

×× ×ת××××× ××קצ××¢××× ××רש×× ××ש××¨× × ×××× ×××××. ת×× ××ת ×××××× ×ª××ר ××××× ×ר××ק ×××× ××רס××ת Selinus ×ספק×ת ××ש×ת ×ק××××ת ××× ××××ת ××עש××ת ××תר ×××× ×©× ×¢×¨××ת ×¢× ××× ××× ×× ×¤×ר××× ×ס×רת×. ××××©× ××ר××ת ×תפק×××× ×קש×ר×× ××ת×××××ת ××× ×ª××× ×ª×××× ××××××ª× ×©× ××××¢×× ××רקע ××קצ××¢× ×©××. ת×× ×ת ××××××× ×××××× ×ר××ק ×©× SUSL ××××× ×¢×¨× ××סף ×××× ×× ×ס ×ת×××× ×××ש×ר××× ×××ש××¨× ×× ×××× ×©××× ××× ×ª×××.

××× ×× ×©×ר××ª× ×ר×××ת ×××צע×ת ××××× ×ר××ק

  • ××× ×× ××ר×××ת
  • נש××
  • ×××× ××ת ×ר×××ת ×ר×× ××××××ת
  • ××××ת ×××ק×ת
  • ×××××× ×
  • ×ר×××ת ××× ××××××
  • ת×× ×× ×ª×× ××ת ×ר×××ת
  • ××פ×× ×ר×× ××××
  • × ×××× ×©×ר××ª× ×ר×××ת
  • × ×××× ××ת ×××××

126132_photo-1454165804606-c3d57bc86b40.jpgHelloquence / Unsplash

××ק××ר ×פ×××ס×פ×× (Ph.D.) ××ת ××קר ×××צע×ת ××××× ×ר××ק

××ס×× ×¢× ××× ×××× ××ס××× ××¢×××× (WCI)

××ק×××¨× ×¢× ××× ××קר ××¨× ××××× ×ר××ק ××× ××××××× ×¢××ר ×נש×× ××¢×סק×× ××¢××× ××¢×××× ×©××× × ×××××× ××××× ×××× ××רס××× ×ס×רת×ת. ××× ××רס××ת ס××× ×ס ××× ×××¡× ××× ××××× ×¤×¨×× ×××ס××: ×××רנ×××× ××ס××עת ×ס×××× ××× ×××ר×× ×ר××× ××¢××× ××ש×× ×ת ××¢×××× ××ק×××××.

סקר×× ×©× ×¢×¨×× ××××× ×שנ×× ×ר×× ×× ××ק××ר×. ×¢× ××× ××קר ש×××©× ×××צע×ת ××××× ×ר××ק, ××××¡× ××××× ××× ××× ××רס××ת Selinus, ×××× ××××ת ש××××©× ××× ××ת ספר ×ס×רת×. ××עש×, ×× ×©×ש×× ×× ×××ש×ר×× ×××קצ××¢××ת.

××¢××× ×××××¢ ××××××××, ×××פר ××××××× ×× ×× × ××××, ××× ××רס××ת ס××× ×ס ××× ×××רנ×××× ×ש××× ×××קר×× ×ס×רת×××. ×ער×ת ×××××× ×©×× × ××¢×××, ××××נת ×צר×××× ×©× ×נש×× ×¢×¡×ק××, ×××××× ××××ת ×××¢×רת ××× ×ס××£ ××ש××× ××× ×ק×× ××¢×××.

××ק××ר ×פ×××ס×פ×× (Ph.D.), ×פ×××ס×פ×× ×××× ×ת ר××¤× ×× ××ק××ר פ×××ס×פ××, ××× ×ת××ר ××ק××× ××××× ×××תר ×××ענק ×¢× ××× ××× ××רס××××ת ×ר×× ××××× ×ת. ×××ק×××¨× ×××¨× ××× ×××¡× ×ת ×× ×ת××× ××ת ××× ×ת××××× ××ק×××××. ×××קרת ×××רת, ס×××× ××× ××××××× ×צ××¨× ×ס××× ×× × ×רש×× ×××¨× ××× ××פ××× ××××ת ×ש×××× ×× ×ש×× ×× ××©× ××××× ×, ×× ×× ×תר×× ×ª×¨×××ת ×ק××××ת ××ש×ת ×ת××× ×ס××× ×©× ×××¢ ×× ××©× ×××צע×ת ××קר ×ק×ר×.

×××ק×××¨× ××ק××× ×¢× ××× ××קר ×××צע×ת ××××× ×ר××ק ××ר×× ×××קר ×ק××× ×ק××¨× ××ת×צע ××××¤× ××××× ××× ×¢× ××× ××××¢××, ××¢× ×£ ספצ××¤× ×©× ×××¢ ×× ××©× ×©××××¢ ×ש××× ×ת××ר ש×××©× ×¡×פ×. ת××.

×× ×××× ×××ק××ר××× ×ס×רת××× ××ר×× ××××¡×¡× ×§×פ×ס, ××ק××ר×. ×¢× ××× ××קר ××× × ××××ק ×ס×ס×ר××, ××× ××ר×× ×פ×ת××, ××××× ××× ×עצ×××, ×©× ××קר ת×××ר×× ×¢× ×ª××× ×ק××× ×¡×¤×¦××¤× ××ער×ת ××× ××רס××ת ס××× ×ס. ××קר ×× ××××©× ××¢×××ת ××ר ש××××× ×ש ×ת×××× 6 ×¢× 24 ×××ש×× ××ש××ת×.

×¢× ×ª×× ×ת ×××××× ××××קר ××צע ×ת×××× ××××¤× ×¢×¦×××. ××× ×× ×× ×××× ×××¨× ×××ת×, ××× ×××¢×¥ ×ת×××, ×××× ×××× ×ת×××× ×פנ×ת ×ק××ת ×¢××¨× ××ש××. ×ת×××× ×××× ××שת×ש ××¡×¤×¨× ××××× ××××× ××¨× × ×××קר××, ××× ×× ×ק×× ×××©× ×ספר×× ××ק××נת. ×××צע×ת ××קר ×××¤×©× ×עצ×××, ×ת×××××× ×¨××ש×× ×××¢ ××××× ×××× ×××¢× ×©×××× ×××× ×××××× ×××ת ×ספצ×פ××ת ש×× ×פת××, ×ת××××× ×××× × ××¢××××ª× ××ש×××: ×¢×××ת ×××ק××ר×.

פ×ר×× ×ק×רס

×××ק××ר ×פ×××ס×פ×× (Ph.D.) ××××¤× ×ק××× ×××צע×ת ××קר ×ר××ק ×××קר ×¢××§×¨× ××, ×תק×× ×××ר ס××× ×××× × ××צ××× ×©× ×ת×× ×ס×פ×ת ××קר ×× ×××¦× ×צ××¨× ×©× ×¢×××ת ××ק××ר×.

"××ק××ר ×פ×××ס×פ××" ××× ×××ק×××¨× ××××× ×©× ××ª× ××ש×× ××ר×ק. צר×× ××××ת ×ר×ר ×××× ×× ×× ×¢×××ת ××¢××× ×× ×ª×¨××× ×קצ××¢× ××× × ×××××× ××ת×צע ××××¤× ×ק××× ×× ××¨× ××¨× ××רת ×©× ××××× ×ר××ק. ××ר××©× ××¢×קר×ת ×©× ×××ק×××¨× ××ק×××. ×××צע×ת ××××× ×ר××ק ×¢× ××× ××קר ××× ××××ש ××××× ××¢×××ת ×××ר ×××ר××ת ×פ××ת ×- 90/100 ×¢××××× ××××× × ×××ער×× ×¢× ××× ××¢×× ×ק×××ת ×©× ××× ××רס××ת Selinus. ××קר×× ×ס×××××, ×××ר שפ××¨×¡× ××¢×ר ×¢× ××× ×××¢×××× ×¢×©×× ××××× ×ת ×ת××ר ש××ש×. ××ר×ת. ××ש××ת נק×××ת ××××ת ×××ק××ר×, ×× ×ת×× ××× × ×ספ××§× × ××ª× ××קש ×× ××××ת ××¢××ק×× × ×ספ×× ×©× 15-20 ×¢××××× ××××סס×× ×¢× ×¡×¤×¨× ×××××.

פ×ר×× ×ק×רס ××ער×× ××ר××

×××ק×××¨× ××קר ××ר×ק×× ×ת××× ×ת ת××× × × ×××××× ×¢××ר ק×× ×ק×××. ×× ×©××ר ×ס×××× ××× ×××ר×× ×¢× ××ש שנ×ת × ×ס××× ×פ××ת ×סנ××£ ××קצ××¢× ×©× ×¨× ×¡×¨× ×©× ××ר. ×¢× ×ת×× (×¢×××ת ××ר) ××ת×צע ××××¤× ×¢×¦××× ×¢× ××× ×ת×××× ×ת×××ת ×××¢×¥. ×××××ת ××צע ×ת ××¢×××× ××××¤× ×¢×¦××× ××ער×ת ×צ××× ×ס×פ×. ×× ×סף ××קצ×ת ×××¢×¥ ×××××, ×ס×××× ××× ×ª××× ×××©× ×ספר×× ××ק××נת ×××××××¨× ××ק×××ת ×©× ××נצ×ק××פ××× ×ר××× ×ק×.

×ש××ת ת××× ×ת ××ק××ר ×פ×××ס×פ×× ××× ×ר×× ×ר××©× ×××¢××× ×××× ××¢×××× ×××קצ××¢ ×ת××× ×ת×××× ×××¢ ר×××. ×שנ×× ×××ר×× ×ת, ××עש×, ××¢×קר ××××× ×ת ×תפת××ת, ××× ××¡×¨× ×××©×¨× ×ס×ס×ת, ×××ק×××¨× × ×רש ×× ××קצ××¢×ת ××ס×××× ××××, ×× ×× ××¢××× ××××× ×ת ××× ××××××ת, ×ר××× ×× ×× ××ש×ת××× ××××ר×ת פר×××ת ר××ת ××ק×ק×ת ××× ×¢××××× "×ס×××" ×ק×××ת ××××× ×ת××ר ר×ש×× ×× ×ª××ר שנ×.

קר×××¨× ×ק×××ת פ××נצ××××××

ת×× ××ת ×××××× ×©×× × ××××× ×ת ×קר×××¨× ×ת××××ת ××××××× ×ת ×ער××ת ×××× ×× ×××× ××××××ת. ×× ××ש×ת ×ת×× ×ת ×××××××× ×ת×צעת ×××צע×ת ת×××× ×©× ×ער×× ××××§× ××× ×××ת ש××פ×ת ×ת ×× ×ס××× ××קצ××¢× ×©× ××××¢××, ××××××× ×§×××××, ××ש×ר×× ×- CV ×קר××××× ×ק×××××.

ת×× ××ת ×××××× ×©×× × ××× × ×¢×ק××ת ×קפ××× ××ר ××××××× ×××× ××××× ×©× ×××× ×ת ×××××ת ×××× ×ק×פ×ס×× ×©×× × ××× × ××ס×××× ×¢× ××× ××©×¨× ×××× ×× ××ק××× ×××ס××. ת×× ××ת ×××××× ×©×× × × ×ש××ת ××ש××× ××××× ×©×× ××ס×רת ××ס×רת ×××פש ××××§×ª× ××ר×× ××× ××. ×ת×× ×©×תע×××ת ××ת×ר×× ×פר×××× ×××ענק×× ×¢× ××× ××× ××רס××ת ס××× ×ס ×× ×××¤×©×¨× ×××©× ××שר×ת ××ש×ת××ת, ×קצ××¢×ת ××ס×ר×× ×× ××××××× × ×ספ×× ×××ס××ת צ×××ר ××ר××. ××× × ×× ×××× ××××ת ש××××©× ×××× ××××¨× ×קצ××¢×ת ×ר×-×× ××, ××ר×ת פר×××ת, ×ר××× ×× ×× ××ש×ת×××, ×¢××ת×ת ××× ××××××ת ×× ×¢××× ××××¢×¥.

××Ö¹×Ö¸×Ö¸×

×××ק×××¨× ××× ××ס××× ×××× ×××ת ×××××× ×××תר. רק ××× ×©× ××קצ××¢ ×××ס×××× ×××××× ×××תר ×ש ת××ר ש××ש×. ת××ר ×©× × ×××¨× ××× ×ספ×ק ×ר×× ××קצ××¢×ת. ××ק×××¨× ××××× ×ש××ת ת××ר ×©× × ×× ×©××× ×¢×¨×, ××ש×ת ××× ×××× ×©× 65 × "× ×ק×××, × 1000 שע×ת ×××××, ×ת×ספת ×¢×××ת ××ק××ר×. ×××קת ×¢×××ת ××ר ××× ××××× ×ת ×××× ×עש×ת ××קר ×× ×ש××× ×¡×¤×¦×פ×××, ×× ××××× ×ת ××ס×ס ×פרס×× ×××.

××ר×ש×ת ××תק×× ×ק×רס ×ת×ר×× ×ר××ק ×©× ××× ××רס××ת ס××× ×ס, ×× ×סף ××××קת ×ת××ר ×שנ×, ×שתנ×ת ××ת×× ×פק×××× ×××¨× ×××קר. ת××× ×ש צ××¨× ×ש××× ×ת ק×ר×ת ×××××. ××× ×××× ×ת ××× ×××¢, צ××¢, ×××, ×××× ×ת × / ×× ×ת. ××ער×× ×ס×פ×ת ×©× ×ת×× × ××ª× ×××ס××£ ×× ××××ת ×©× × ×§×××ת ×××ת ×קצ××¢××ת ×¢× ××× APEL (Accreditation Prior Experiential Learning).

עדכון אחרון: דצמבר 2019

אודות בית הספר

Our university is an institution free and private. It is legally registered as ibc in the state of the Commonwealth of Dominica and in Italy as a permanent establishment. It is an independent internat ... קרא יותר

Our university is an institution free and private. It is legally registered as ibc in the state of the Commonwealth of Dominica and in Italy as a permanent establishment. It is an independent international university exclusively involved in Online and Distance Learning education: in other words an open university for adults who carries out his institutional work seriously. קרא פחות